ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لَا يَذْکُرُ

فرهنگ واژگان قرآن

ياد ندارد - به ياد نمي آورد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ