ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قَدَّمْتُ

فرهنگ واژگان قرآن

از پيش فراهم کردم - از پيش فرستاده بودم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ