ترجمه مقاله

قَدَّمْتُمُوهُ

فرهنگ واژگان قرآن

از پيش آن را فراهم کرديد - از پيش آن را فرستاديد
ترجمه مقاله