ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قَانِعَ

فرهنگ واژگان قرآن

قناعت کننده - فقيري که به هر چه به او بدهند قناعت ميکند ، چه حاجتش را طلب کند یا نکند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ