ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غِلَاظٌ

فرهنگ واژگان قرآن

آنان که خشونت عمل دارند (جمع غليظ است )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ