ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عُقْدَةُ

فرهنگ واژگان قرآن

گره (اين کلمه از ماده ( ع - ق - د ) است که به معناي بستن است ، و در اين آيه ، علقه زناشوئي به گرهي تشبيه شده که دو تا ريسمان را به هم متصل ميکند ، به طوري که آن دو را يک ريسمان ( البته بلندتر) ميسازد ، گوئي حبالة و ريسمان نکاح هم دو نفر انسان يعني زن و شوهر را به هم متصل ميکند )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ