ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صَبَرْنَا

فرهنگ واژگان قرآن

صبر کرديم(کلمه صبر به طور کلي به معناي حبس و نگهداري نفس است در برابر عمل به مقرراتي که عقل و شرع معتبر ميشمارند و يا ترک چيزهايي که عقل و شرع اقتضاء ميکنند که نفوس را از ارتکاب آن حبس کرد .)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ