ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُکِّرَتْ أَبْصَارُنَا

فرهنگ واژگان قرآن

ما چشم بندي شده ايم ( از مصدر تسکير به معناي پوشاندن است )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ