ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُکَارَىٰ

فرهنگ واژگان قرآن

مستان (سکربه زوال عقل بخاطر استعمال چيزي است که عقل را زايل ميکند ،مي گويند و سکر به آن ماده مست کننده مي گويند)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ