ترجمه مقاله

رِزْقاً

فرهنگ واژگان قرآن

روزي - عطائي که جاري و هميشگي باشد
ترجمه مقاله