ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رَأَيْتُهُمْ

فرهنگ واژگان قرآن

آنان را ديدم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ