ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رَأَيْتُمُ

فرهنگ واژگان قرآن

ديديد (در اصل "رَأَيْتُمْ " بوده که چون دو ساکن به هم رسيده ضمّه گرفته است)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ