ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذِکْرِکُمْ

فرهنگ واژگان قرآن

ياد کردن شما - ياد شما - ذکر شما
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ