ترجمه مقاله

دِهَاقاً

فرهنگ واژگان قرآن

لبريز- مالامال - پر- لبالب
ترجمه مقاله