ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خَرَّاصُونَ

فرهنگ واژگان قرآن

بسيار دروغ پردازان (دراصل از کلمه خرص و آن عبارت است از سخني که با گمان و تخمين و بدون علم زده شود ، و چون چنين سخني در خطر اين هست که دروغ در آن رخنه کرده باشد ، لذا کذاب دروغپرداز را هم خراص گفتهاند)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ