ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حُور

فرهنگ واژگان قرآن

سفيدان (جمع حوراء است و "حور عين " به معناي زناني است که سفيدي چشمانشان بسيار سفيد ، و سياهي آن نيز بسيار سياه باشد ، و يا به معناي زناني است که داراي چشماني درشت چون چشم آهو باشند . )
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ