ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حَرِّقُوهُ

فرهنگ واژگان قرآن

اورا بسوزانيد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ