ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثَمَرٌ

فرهنگ واژگان قرآن

میوه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ