ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَرْضَوْاْ

فرهنگ واژگان قرآن

که راضي شويد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ