ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَرَاضَوْاْ

فرهنگ واژگان قرآن

رضايت داده اند (به یکدیگر)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ