ترجمه مقاله

تَذْلِيلاًَ

فرهنگ واژگان قرآن

مطیع و رام بودن (در جمله "ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاًَ "منظور این است که خداي تعالي ميوههاي بهشتي را براي ايشان مسخر کرده ، و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده ، به هر نحو که بخواهند بدون هيچ مانع و زحمتي بچينند .
ترجمه مقاله