ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تَذَکَّرُواْ

فرهنگ واژگان قرآن

ياد کنند-متذکّر شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ