ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

إِذْ

فرهنگ واژگان قرآن

زمانيکه- ناگهان - حال که (در عبارت "فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ ":حال که انجام نداديد)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ