ترجمه مقاله

أُوْلَـٰئِکَ

فرهنگ واژگان قرآن

آنها(با تو هستم)
ترجمه مقاله