ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

أُقِّتَتْ

فرهنگ واژگان قرآن

داراي وقت معين شد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ