ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

أَهْلِهِمْ

فرهنگ واژگان قرآن

اهلشان -خانواده اشان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ