ترجمه مقاله

أَقْوَمُ

فرهنگ واژگان قرآن

راست تر-استوارتر
ترجمه مقاله