ترجمه مقاله

أَحْصُواْ

فرهنگ واژگان قرآن

شمارش کنيد
ترجمه مقاله