ترجمه مقاله

أَحْصَاهَا

فرهنگ واژگان قرآن

آن(مونث) را به حساب آورد
ترجمه مقاله