ترجمه مقاله

أَحَسُّواْ

فرهنگ واژگان قرآن

احساس کردند
ترجمه مقاله