ترجمه مقاله

أَجْرَمْنَا

فرهنگ واژگان قرآن

مرتکب جرم شديم
ترجمه مقاله