ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

أَثْقَالَهُمْ

فرهنگ واژگان قرآن

بارهاي سنگينشان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ