ترجمه مقاله

ءَامَنُواْ

فرهنگ واژگان قرآن

ايمان آوردند
ترجمه مقاله