ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همراز

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: hamrāz) ویژگی هر یک از دو یا چند نفری که راز خود را به یکدیگر می‌گویند ؛ همدم ، همنشین ، مونس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ