ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملیسی

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: malisi) (عربی) (در قدیم) شیرین و بی دانه (انار) .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ