ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماه‌پاره

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: māh pāre) (به مجاز) زن بسیار زیبا ، (همچون ماه).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ