ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماه‌فروغ

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: māh foruq) فروغ و روشنایی ماه ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ