ترجمه مقاله

ماندانا

فرهنگ نام‌ها

1.واژهای عبری به معنای عنبر سیاه. 2.دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد. 3.ماندنی و نمیرا. 4.دختر آژی دهاک و مادر کوروش کبیر.
ترجمه مقاله