ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قمرسیما

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: qamar simā) (عربی) ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه می‌باشد ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ