ترجمه مقاله

فرانه

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: farāne) پروانه ، فرانک ، فرانق .
ترجمه مقاله