ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلیم

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: salim) (عربی) دارای قدرت تشخیص و داوری درست، سالم و بی‌عیب؛ (در قدیم) آرام و مطیع، ساده دل و خوش‌باور ؛ (در حالت قیدی) در حال سلامت و به دور از هر گزند و آسیب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ