ترجمه مقاله

روزبه

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ruzbeh) (در قدیم) ( به مجاز) خوشبخت ، سعادتمند ، بهروز .
ترجمه مقاله