ترجمه مقاله

بورمند

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: burmand) گیاهی است به غایت ]بی‌نهایت[ خوشبو .
ترجمه مقاله