ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایل‌ماه

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: il māh) (ترکی ـ فارسی) (ایل + ماه) (به مجاز) زیبا روی ایل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ