اردکام

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ardkām) مقدس‌کام ، کام پاک ؛ آرزوی پاک و مقدس ، مراد و قصد درست و مقدس .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما