ارجا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: erjā) (عربی) امیدوار کردن ؛ امید بخشی ، به تأخیر انداختن .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما