ترجمه مقاله

اراسپ

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: arāsp) (= اراسب) دارنده‌ی اسب تندرو .
ترجمه مقاله