ترجمه مقاله

ادیبه

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: adibe) (عربی) (مؤنث ادیب) ، ← ادیب .
ترجمه مقاله