ترجمه مقاله

ادیب

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: adib) (عربی) زیرک ، نگاهدارنده‌ی حد همه چیز ؛ با فرهنگ ، دانشمند ؛ خداوند ادب ؛ آن که در علوم ادبی تخصص دارد ، متخصص ادبیات ، سخن دان ، سخن شناس ؛ (در قدیم) آراسته به ارزش‌های اخلاقی ، آداب دان ؛ (در اعلام) ادیب پیشاوری ادیب و شاعر (1260 هـ .ق).
ترجمه مقاله