ترجمه مقاله

اخگر

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: axgar) گُلِ آتش ، پاره‌ی آتش ، شراره ، خرده‌ی آتش ، جرقه ؛ (به مجاز) آتش ؛ (به مجاز) زیبا رو.
ترجمه مقاله